نوع شناسه فاکتور
فاکتور شما را به کدام پیام رسان ارسال کنیم؟(ضروری)